Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 615/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Iławie z 2015-08-19

Sygn. Akt I C 615/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 sierpnia 2015r.

Sąd Rejonowy w Iławie Wydział I Cywilny w składzie:

Przewodniczący: SSR Wojciech Drewniak

Protokolant: st.sekr.sąd. Justyna Kordalska

Po rozpoznaniu w dniu 11.08.2015r. na rozprawie

Sprawy z powództwa (...) S.A. w W.

p-ko pozwanym K. Ż., M. B., J. Ż.

o zapłatę

I.  Zasądza solidarnie od pozwanych K. Ż., M. B., J. Ż. na rzecz powoda (...) S.A. w W. kwotę

906,71zł /dziewięćset sześć złotych 71/100/ z odsetkami ustawowymi w stosunku rocznym liczonymi od dnia 10.02.2014r. do dnia zapłaty – z tym że zastrzega pozwanym prawo do ograniczenia swej odpowiedzialności wynikające z nabycia spadku po A. Ż. z dobrodziejstwem inwentarza.

II.  Zasądza solidarnie od pozwanych K. Ż., M. B., J. Ż. na rzecz powoda (...) S.A. w W. kwotę 227,54zł tytułem zwrotu kosztów procesu – w tym 180,00zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

UZASADNIENIE

Powód (...) S.A.w W. wniosło p-ko pozwanym M. B., J. Ż. i K. Ż. o zapłatę kwoty 906,71zł.

W uzasadnieniu powód wskazał, iż należności tej dochodzi z tytułu odsetek od należności za dostawę paliwa gazowego dla A. Ż., którego pozwani są spadkobiercami.

Nakazem Zapłaty w Postępowaniu Upominawczym z dnia 28.02.2014r. wydanym przez Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie roszczenie powoda uwzględniono w całości.

Pozwana M. B. wniosła sprzeciw zaskarżając wydany nakaz zapłaty w całości.

W uzasadnieniu pozwana podniosła zarzut powagi rzeczy osądzonej, nieudowodnienie roszczenia co do zasady jak i wysokości, nieistnienie zobowiązania pomiędzy stronami, przedawnienia oraz wskazała na ograniczenie swojej odpowiedzialności jako spadkobiercy wynikające z przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Pozwany J. Ż. wniosła sprzeciw zaskarżając wydany nakaz zapłaty w całości.

W uzasadnieniu pozwana podniósł zarzut powagi rzeczy osądzonej, nieudowodnienie roszczenia co do zasady jak i wysokości, nieistnienie zobowiązania pomiędzy stronami, przedawnienia oraz wskazał na ograniczenie swojej odpowiedzialności jako spadkobiercy wynikające z przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Pozwany K. Ż. podniósł zarzut powagi rzeczy osądzonej, nieudowodnienie roszczenia co do zasady jak i wysokości, nieistnienie zobowiązania pomiędzy stronami, przedawnienia oraz wskazał na ograniczenie swojej odpowiedzialności jako spadkobiercy wynikające z przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie stwierdził skuteczne złożenie sprzeciwów przez pozwanych i utratę mocy nakazu zapłaty w całości.

Sąd ustalił, co następuje:

Powód zawarł z A. Ż. prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Firma Handlowo-gastronomiczna (...) A. Ż. umowę kompleksową nr (...) o dostarczania paliwa gazowego na podstawie której wystawiane były odbiorcy faktury za dostarczone paliwo.

/umowa k.65-69/

Postanowieniem z dnia 23.11.2010r.wydanym przez Sąd Rejonowy w Iławie wydanym w sprawie I Ns 465/10 stwierdzono, że spadek po A. Ż. z dobrodziejstwem inwentarza nabyli pozwani po 1/3 części.

/odpis postanowienia k.98/

W sprawie I Nc 726/11 powód dochodził od pozwanych jako spadkobierców A. Ż. kwoty 6.332,00zł tytułem należności za dostarczony gaz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia 26.05.2011r. do dnia zapłaty.

W sprawie I Nc 726/11 dochodzone roszczenie dotyczyło faktur:

- nr (...) z dnia 29.01.2010r.wystwionej na kwotę 1.202,06zł z terminem płatności do dnia 12.02.2010r /k.10 akt I Nc 726/11/

- nr (...) z dnia 26.02.2010r.wystawionej na kwotę 1.628,17zł z terminem płatności do dnia 12.03.2010r. /k.11 akt I Nc 726/11/

- nr (...) z dnia 31.03.2010r.wystawionej na kwotę 1.322,63zł z terminem płatności do dnia 14.04.2010r /k.12 akt I Nc 726/11/

-nr (...) z dnia 05.05.2010r.wystawionej na kwotę 1.589,31zł z której odliczono następnie dokonaną w dniu 21.06.2010r. wpłatę w kwocie 246,75zł /pozostała do zapłaty kwota 1.342,56zł/ - k.13 akt I Nc 726/11

-nr (...) z dnia 18.05.2010r.wystawionej na kwotę 621,11zł z terminem płatności do dnia 01.06.2010r /k.14 akt I Nc 726/11/

- noty odsetkowej nr (...) na kwotę 126,91zł /k.15 akt I Nc 726/11/

- noty odsetkowej nr (...) na kwotę 17,47zł /k.16 akt I Nc 726/11/

- noty odsetkowej nr (...) na kwotę 61,02zł /k.17 akt I Nc 726/11/

Powód dochodzi od pozwanych kwoty 906,71zł wynikającej z not odsetkowych:

- nr (...) na kwotę 726,41zł /k.57/

- nr (...) na kwotę 177,40zł/k.62/

- nr (...) na kwotę 2,90zł /k.64

Noty odsetkowe dotyczą nieterminowego regulowania zaległości wynikających z faktur:

- nr (...) z dnia 29.01.2010r.wystwionej na kwotę 1.202,06zł z terminem płatności do dnia 12.02.2010r., która to faktura została zapłacona dnia 01.07.2013r.

- nr (...) z dnia 26.02.2010r.wystawionej na kwotę 1.628,17zł z terminem płatności do dnia 12.03.2010r., która to faktura została zapłacona dnia 01.07.2013r.

- nr (...) z dnia 31.03.2010r.wystawionej na kwotę 1.322,63zł z terminem płatności do dnia 14.04.2010r., która to faktura została zapłacona dnia 01.07.2013r.

- nr (...) z dnia 18.05.2010r.wystawionej na kwotę 621,11zł z terminem płatności do dnia 01.06.2010r., która to faktura została zapłacona dnia 01.07.2013r.

- nr (...) z dnia 05.05.2010r.wystawionej na kwotę 1.589,31zł z terminem płatności do dnia 19.05.2010r. z której odliczono następnie dokonaną w dniu 21.06.2010r. wpłatę w kwocie 246,75zł /pozostała do zapłaty kwota 1.342,56zł/ , która to faktura została zapłacona dnia 01.07.2013r.

Faktury te co do należności głównej i odsetek naliczonych do dnia 26.05.2011r.były przedmiotem postępowania w sprawie I Nc 726/11. Nakazem Zapłaty w Postępowaniu Upominawczym z dnia 20.06.2011r.zasądzono solidarnie od pozwanych na rzecz powoda kwotę 6.331,93zł z odsetkami ustawowymi od dnia 26.05.2011r.do dnia zapłaty. Nakaz jest prawomocny. / k.96 i k.29 akta I Nc 726/11/

Sąd zważył, co następuje:

Bezspornym jest zawarcie umowy przez A. Ż. z powodem o dostarczanie gazu.

Bezspornym jest, iż pozwani są spadkobiercami A. Ż. i odpowiadają za długi spadkowe z ograniczeniem swojej odpowiedzialności wynikającej z nabycia spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Za udowodnione Sąd uznał zaległości A. Ż. w płatnościach za dostarczony gaz. Okoliczność ta była przedmiotem postępowania w sprawie I Nc 726/11 w której z faktur wskazanych w pozwie zasądzono należności główne oraz odsetki liczone od dnia 26.05.2011r. Pozwani wskazując, iż kwestionują kwotę dochodzoną pozwem co do zasady i wysokości, podnosząc iż należność nie istnieje nie kwestionowali faktycznie tej okoliczności, iż faktury wskazane w pozwie nie zostały zapłacone przez A. Ż., nie kwestionowali prawidłowości wystawienia tych faktur, które były podstawą do wydania nakazu zapłaty w sprawie I Nc 726/11.

Odsetki ustawowe wskazane przez powoda w notach odsetkowych

- nr (...) na kwotę 726,41zł /k.57/

- nr (...) na kwotę 177,40zł/k.62/

- nr (...) na kwotę 2,90zł /k.64

których zapłaty powód dochodzi w łącznej kwocie 906,71zł nie były objęte nakazem zapłaty w sprawie I Nc 726/11. Odsetki te zostały naliczone od dnia wymagalności poszczególnych faktur do dnia 25.05.2011r. tj. do daty od której zasądzono odsetki w nakazie zapłaty, i tak:

- nr (...) z dnia 29.01.2010r.wystwionej na kwotę 1.202,06zł z terminem płatności do dnia 12.02.2010r odsetki naliczono od dnia 13.02.2010r. do dnia 25.05.2011 w kwocie 199,94zł

- nr (...) z dnia 26.02.2010r.wystawionej na kwotę 1.628,17zł z terminem płatności do dnia 12.03.2010r odsetki naliczono od dnia 13.03.2010r. do dnia 25.05.2011r. w kwocie 254,57zł

- nr (...) z dnia 31.03.2010r.wystawionej na kwotę 1.322,63zł z terminem płatności do dnia 14.04.2010r odsetki naliczono od dnia 15.04.2010r. do dnia 25.05.2011r. w kwocie 192,70zł

- nr (...) z dnia 18.05.2010r.wystawionej na kwotę 621,11zł z terminem płatności do dnia 01.06.2010r odsetki naliczono od dnia 02.06.2010r. do dnia 25.05.2011r. w kwocie 79,20zł

- nr (...) z dnia 05.05.2010r.wystawionej na kwotę 1.589,31zł z której odliczono następnie dokonaną w dniu 21.06.2010r. wpłatę w kwocie 246,75zł /pozostała do zapłaty kwota 1.342,56zł/ odsetki naliczono od kwoty 1.342,56zł od dnia 20.05.2010r.do dnia 25.05.2011r. w kwocie 177,40zł oraz w zakresie zapłaconej z opóźnieniem kwoty 246,75zł odsetki naliczono od tej kwoty od dnia 20.05.2010r. do dnia 21.06.2010r. w kwocie 2,90zł.

Zarzutu powagi rzeczy osądzonej zatem nie uwzględniono skoro w nakazie zapłaty nie objęto odsetek ustawowych liczonych od daty wymagalności do dnia wskazanego w pozwie tj.25.05.2011r.

Sąd nie uwzględnił także podniesionego zarzutu przedawnienia.

Nakaz zapłaty wydany w sprawie I Nc 726/11 doprowadził do wydania prawomocnego orzeczenia , co z kolei na podstawie art.125 kc doprowadziło do 10 letniego okresu przedawnienia. Odsetki mają charakter akcesoryjny i dzielą los roszczenia głównego co do przedawnienia. Skoro zatem roszczenie główne objęte jest 10 letnim okresem przedawnienia wynikającym z wydanego prawomocnego orzeczenia sądu, tym samym taki okres przedawnienia należy stosować odnośnie odsetek za zwłokę od tego roszczenia. /vide: I CSK 197/13/

Mając powyższe na uwadze zasądzono solidarnie od pozwanych na rzecz powoda kwotę dochodzoną pozwem , mając zaś na uwadze podniesione przez pozwanych zastrzeżenie dotyczące zakresu swej odpowiedzialności, zgodnie z art.319 kpc zastrzeżono pozwanym prawo do powoływania się na ograniczenie swej odpowiedzialności wynikające z przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

O kosztach procesu orzeczono zgodnie z art. 98§1 kc zasądzając solidarnie od pozwanych na rzecz powoda kwotę 227,54zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Na kwotę tą składają się: opłata 30zł, opłata manipulacyjna 0,54zł, opłata skarbowa 17zł, wynagrodzenie pełnomocnika 180zł.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Katarzyna Maruszewska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Iławie
Osoba, która wytworzyła informację:  Wojciech Drewniak
Data wytworzenia informacji: