Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 720/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Iławie z 2017-10-23

Sygnatura akt I C 720/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Iława, dnia 13 października 2017 r.

Sąd Rejonowy w Iławie I Wydział Cywilny w następującym składzie:

Przewodniczący: SSR Jerzy P. Skuza

Protokolant: staż. Magdalena Komorowska

po rozpoznaniu w dniu 10 października 2017 r. w Iławie na rozprawie

sprawy z powództwa M. G.

przeciwko J. S.

- o zapłatę

I.  zasądza od pozwanej J. S. na rzecz powódki M. G. kwotę 8.000 zł ( osiem tysięcy złotych ) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 12 kwietnia 2017r. do dnia zapłaty ;

II.  zasądza od pozwanej na rzecz powódki kwotę 2417 zł ( dwa tysiące czterysta siedemnaści złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu;

III.  nakazuje ściągnąć od pozwanej na rzecz Skarbu Państwa- Sądu Rejonowego w Iławie kwotę 327,37 zł ( trzysta dwadzieścia siedem złotych i 37/100 ) tytułem kosztów sądowych.

UZASADNIENIE

Powódka M. G. wniosła o zasądzenie od pozwanej J. S. kwoty 8.000 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnianie od dnia 12 kwietnia 2017r. do dnia zapłaty oraz zwrotu kosztów procesu, w tym wynagrodzenia pełnomocnika w kwocie 1500 zł wraz z opłatą skarbową w wysokości 17 zł .

W uzasadnieniu powódka podniosła , iż zwarła z pozwaną w dniu 27 lutego 2017r. umowę sprzedaży , na podstawie której nabyła pojazd marki F. (...) , o numerze rejestracyjnym (...), numerze nadwozia (...) , za cenę 8000 zł . Po zakupie powódka przejechała samochodem około 300 km i zauważyła , iż samochód zużywa na 100 km około 17 litrów paliwa . Ponadto w pojeździe pojawił się problem z rozruchem silnika. W związku z tym w silniku samochodu zdemontowano głowicę silnika, wtryskiwacze oraz turbosprężarkę , co potwierdziło istnienie w samochodzie wielu wad spowodowanych po części nieprawidłową eksploatacją, jak również nieprofesjonalnymi naprawami pojazdu . Usterki te zostały potwierdzone opinią techniczną z dnia 18 marca 2017r,.

Powódka złożyła oświadczenie o odstąpieniu od umowy i wezwała pozwaną do zapłaty kwoty 8.000 zł.

Pozwana wniosła o oddalenie powództwa w całości i zasądzenie zwrotu kosztów procesu według norm przepisanych.

Sąd ustalił, co następuje:

Na podstawie umowy sprzedaży zawartej w dniu 22 lutego 2017r. w S. w formie pisemnej powódka M. G. kupiła od pozwanej J. S. samochód F. (...) rok produkcji 2005 , o numerze rejestracyjny (...) za kwotę 8.000 zł ( dowód; umowa k. 10 akt) . Po zakupie samochodu powódka samochodem pojechał do swojego miejsca zamieszkania, gdzie po przejechaniu około 135 km , zostało stwierdzone iż w silniku brakuje 3 litry oleju . Po uzupełniniu oleju powódka w dalszym ciągu użytkowała samochód . Pojawiły się problemy z zapaleniem silnika oraz samochód zaczął kopcić . Powódka zaprowadziła samochód do warsztatu samochodowego, gdzie mechanik stwierdził uszkodzenie turbiny ( dowód : przesłuchanie powódki w charakterze stron protokół -00:02:47 do 00:18:00 , k. 56,111 i111v akt).

Na prywatne zlecenie powódki została wykonana w dniu 18 marca 2017r. ocena techniczna samochodu przez rzeczoznawcę A. T. . Rzeczoznawca dokonał oględzin samochodu na terenie posesji w miejscowości P. . Samochód był w stanie po rozłożeniu przednich części nadwozia w celu demontażu elementów silnika . W celu zdiagnozowania przyczyn została zdemontowana głowica silnika, wtryskiwacze oraz turbosprężarka . W ocenie rzeczoznawcy samochód osobowy F. (...) o numerze rejestracyjnym (...) w niedalekiej przeszłości był niefachowo i niedbale naprawiany . Elementy jednostki napędowej wykazywały znacznie zużycie eksploatacyjne ( dowód; ocena techniczna k. 11-13).

Zgodnie z opinią biegłego sądowego B. K. do oględzin przedstawiono samochód ze zdemontowanym osprzętem jednostki napędowej – zdemontowaną głowicą silnika, wtryskiwaczami, turbiną oraz elementami układu paliwowego . Biegły w wyniku oględzin w bloku silnika stwierdził – zarysowania gładzi cylindrów w wyniku nieprofesjonalnego usuwania nagaru , znaczne ilości nagaru w tłoku 3 cylindra spowodowane nieprawidłowym spalaniem , uszkodzenia mechaniczne na tłoku 4 cylindra spowodowane wcześniejsza awarią, w wyniku oględzin głowicy stwierdził – ślady nieprofesjonalnego ręcznego docierania powierzchni styku z blokiem silnika , ślady znacznej ilości nagaru w okolicach zaworów cylindra, uszkodzenia mechaniczne powierzchni na 4 cylindrze w okolicach zaworów, ślady nadmiernego zaolejenia w układzie dolotowym, ślady zaolejenia oraz duże ilości nagaru w układzie wylotowym, w wyniku oględzin turbosprężarki stwierdził – znaczny wyczuwalny luz poprzeczny oraz osiowy wziernika turbosprężarki, znaczne osady olejowe w kanałach dolotowych, uszkodzenia mechaniczne wirnika turbosprężarki od strony powietrza dolotowego do silnika , w wyniku oględzin układu wtryskowego stwierdził , iż okazane wtryskiwacze posiadają różną numerację , a ponadto w rurze dolotowej od filtra powietrza znaczne ślady zaolejenia oraz złamany przewód klimatyzacji wychodzący z kompresora .

Biegły w swojej opinii wskazał, że samochód posiada zasadnicze wady powstałe w wyniku nieprawidłowej, wcześniejszej naprawy silnika . Charakter uszkodzeń wynikłych po demontażu głowicy silnika oraz układu wtryskowego wskazuje jednoznacznie, że motor pojazdu musiał być wcześniej naprawiany mechanicznie, a naprawa została przeprowadzona w sposób niefachowy . Biegły jednoznacznie stwierdził, że we wcześniej zakupionym pojeździe istniały wady , które miały charakter istotny dla eksploatacji pojazdu. Z takimi wadami silnik nie mógł pracować prawidłowo, a ich charakter wskazuje, że nie mogły powstać w sposób nagły ( dowód : opinia k. 64-67)

Sąd zważył, co następuje:

W ocenie Sądu stan faktyczny sprawy nie budzi wątpliwości. Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy w postaci umowy sprzedaży zawartej pomiędzy stronami, zeznania powódki w charakterze strony oraz opinia biegłego B. K. w pełni zasługują na wiarygodność , tworzą logiczną całości i w pełni ze sobą korespondują. Należy zauważyć, że wbrew twierdzeniom strony pozwanej , powódka już dostrzegła problemy z samochodem po przejechaniu trasy ze miejsca zakupu samochodu do jej miejsca zamieszkania . Po przejechaniu około 135 km , został stwierdzony ubytek około trzech litrów oleju oraz duże zużycie paliwa . Fakt ten powódkę zaniepokoił, w związku z tym zaprowadziła samochód do warsztatu, gdzie ustalono iż turbina bierze olej . Następnie samochód został poddany oględzinom i badaniu rzeczoznawcy na prywatne zlecenie powódki , który stwierdził szereg uszkodzeń w silniku samochodu. Twierdzenia strony pozwanej, iż samochód był w pełni sprawny ,albowiem przeszedł badania techniczne , w żaden sposób nie korespondują z stwierdzonymi wadami przez biegłego. Należy zauważyć , iż zakres badań technicznych nie obejmuje sprawności silnika samochodu , a dotyczy głównie badań stanu sprawności układu hamulcowego , stanu zwieszenia ( amortyzatorów , wahaczy ) ewentualnych luzów na kierownicy , nie obejmują nawet badania czystości spalin . Trwają około 15 minut i na ich podstawie diagnosta nie jest w stanie zauważyć ewentualnych usterek silnika. Twierdzenia strony pozwanej , iż części które zostały poddane badaniom przez biegłego sądowego mogły być przez powódkę podmienione są całkowicie gołosłowne i nie poparte żadnymi dowodowymi. Zupełnie nie do przyjęcia jest założenie , iż powódka dokonuje zakupu samochodu, a następnie wymontowuje z niego części oryginalne, zaś do oględzin przeprowadzonych najpierw przez rzeczoznawcę , a następnie przez biegłego sądowego przedkłada części od innego samochodu. Tym bardziej , iż powódka decyduje się ma dochodzenie swoich roszczeń przed Sądem. Wbrew twierdzeniom strony pozwanej, ani rzeczoznawca działający na zlecenie powódki , ani też biegły sądowy nie stwierdzili , iż do uszkodzenia części doszło w trakcie demontażu dokonywanego przez stronę powodową . W związku z powyższym , Sąd uznał za w pełni wiarygodne twierdzenia strony powodowej .

Opinia biegłego B. K. została sporządzona po oględzinach samochodu , zawiera dokładny opis wad stwierdzonych w samochodzie oraz odpowiednie uzasadnienie . Znamiennym jest , iż biegły stwierdził że we wcześniej zakupionym pojeździe istniały wady, które miały charakter istotny dla eksploatacji pojazdu . Sąd uznał opinię za wiarygodna , która nie została skutecznie zakwestionowana przez żadną ze stron.

Należy podkreślić, iż ugruntowany jest pogląd, iż ustawowa odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady sprzedanej rzeczy ma charakter absolutny tzn. sprzedawca nie może się z niej zwolnić, obciąża go ona niezależnie od tego, czy to on spowodował wadliwość rzeczy, czy ponosi w tym zakresie jakąkolwiek winę, a nawet czy w ogóle wiedział lub mógł wiedzieć o tym, że sprzedawana rzecz jest wadliwa. Brak wiedzy, choćby nawet elementarnej, czy nawet podejrzeń w żaden sposób nie wpływają na wyłączenie odpowiedzialności czy nawet jej ograniczenie ( patrz; wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 4 marca 2015 r., sygn. akt I ACa 373/14).

Zgodnie z art. 556 1 § 1 kc wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

Wada fizyczna występuje wtedy, gdy przedmiot sprzedaży nie ma określonych właściwości, a w konsekwencji wartość lub użyteczność rzeczy została zmniejszona, biorąc pod uwagę cel oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy. Należy, podkreślić że dla oceny istnienia wady we wspomnianej postaci decydujące znaczenie ma subiektywne wyobrażenie kupującego (por. wyroki SN z dnia 10 lipca 2002 r., II CKN 111/01, LEX nr 109412 i z dnia 27 listopada 2003 r., I CK 267/02, LEX nr 479348).

Niewątpliwym jest , iż samochód sprzedany przez stronę pozwaną nie posiadał określonych właściwości , albowiem z takimi wadami ( wskazanymi przez biegłego w opinii) silnik pojazdu nie mógł pracować prawidłowo , co również podkreśla w swojej opinii biegły sądowy, w konsekwencji została zmniejszona jego wartość i użyteczność . Niewątpliwym jest, iż celem zakupu tego samochodu było jego użytkowanie przez powódkę na jej własne potrzeby , w szczególność dowóz dzieci do szkoły .

Należy podkreślić, iż określona w art. 556 § 1 kc odpowiedzialność sprzedawcy za wady fizyczne rzeczy sprzedanej odnosi się także do rzeczy używanych, nie obejmuje ona jednakże odpowiedzialności za takie zmniejszenie wartości lub użyteczności rzeczy, która jest normalnym następstwem jej prawidłowego używania ( porównaj uchwała Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 21 marca 1977 r. III CZP 11/77) .

Biegły w swojej opinii w bloku silnika stwierdził – zarysowania gładzi cylindrów w wyniku nieprofesjonalnego usuwania nagaru , znaczne ilości nagaru w tłoku 3 cylindra spowodowane nieprawidłowym spalaniem , uszkodzenia mechaniczne na tłoku 4 cylindra spowodowane wcześniejsza awarią, w wyniku oględzin głowicy stwierdził – ślady nieprofesjonalnego ręcznego docierania powierzchni styku z blokiem silnika , ślady znacznej ilości nagaru w okolicach zaworów cylindra, uszkodzenia mechaniczne powierzchni na 4 cylindrze w okolicach zaworów, ślady nadmiernego zaolejenia w układzie dolotowym, ślady zaolejenia oraz duże ilości nagaru w układzie wylotowym, w wyniku oględzin turbosprężarki stwierdził – znaczny wyczuwalny luz poprzeczny oraz osiowy wziernika turbosprężarki, znaczne osady olejowe w kanałach dolotowych, uszkodzenia mechaniczne wirnika turbosprężarki od strony powietrza dolotowego do silnika , w wyniku oględzin układu wtryskowego stwierdził , iż okazane wtryskiwacze posiadają różną numerację , a ponadto w rurze dolotowej od filtra powietrza znaczne ślady zaolejenia oraz złamany przewód klimatyzacji wychodzący z kompresora .

Należy podkreślić, iż w szczególność wady w postaci zarysowania gładzi cylindrów w wyniku nieprofesjonalnego usuwania nagaru, uszkodzenia mechaniczne na tłoku 4 cylindra spowodowane wcześniejsza awarią, ślady nieprofesjonalnego ręcznego docierania powierzchni styku z blokiem silnika, uszkodzenia mechaniczne powierzchni na 4 cylindrze w okolicach zaworów, uszkodzenia mechaniczne wirnika turbosprężarki od strony powietrza dolotowego do silnika w sposób jednoznaczny świadczą o tym , iż nie są one następstwem prawidłowego , normalnego użytkowania samochodu. Są wynikiem nieprawidłowych i nieprofesjonalnych napraw samochodu .

Zgodnie z art . 560 § 1 kc jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

Jednym z dwóch uprawnień przysługujących kupującemu na podstawie art. 560 § 1 k.c. jest uprawnienie do odstąpienia od umowy. Uprawnienie to jest niewątpliwie najsilniejszym z uprawnień przysługujących kupującemu, dzięki któremu mocą własnego działania (oświadczenia woli) może on bez udziału sprzedającego doprowadzić do ustania stosunku prawnego - umowy sprzedaży z mocą wsteczną ( ex tunc). Oświadczenie o odstąpieniu od umowy nie wymaga od kupującego zachowania formy szczególnej. Powinno zostać złożone sprzedawcy, tak aby mógł on zapoznać się z jego treścią (art. 61 k.c.). Niewątpliwym jest, iż złożone przez powódkę odstąpienie od umowy sprzedaży samochodu zostało złożone w sposób prawidłowy na piśmie i strona pozwana mogła się z nim zapoznać i w odpowiednim czasie ustosunkować.

Ponadto warunkiem możliwości skorzystania przez kupującego z tego uprawnienia jest istnienie w rzeczy wady o charakterze istotnym . Biegły sądowy B. K. w sposób jednoznaczny potwierdził , iż stwierdzone przez niego wady maja charakter istotny , a także iż istniały w momencie sprzedaży samochodu . Dodatkowo trzeba wskazać, iż przy ocenie cechy istotności wady eksponować należy przede wszystkim odpowiednie oczekiwania nabywca rzeczy związane z jej funkcjonowaniem , a nie tylko zobiektyzowany stan techniczny rzeczy w postaci jej zdatności do zwykłego użytku w ogóle lub w określonym zakresie , bądź bezwartościowości w znaczeniu funkcjonalnym. Innymi słowy nabywca może oczekiwać nie tylko ogólnej sprawności technicznej samochodu, ale także sprawnego normalnego i niezakłóconego funkcjonowania wszystkich jego zespołów i elementów, pozwalających na właściwa i normlaną eksploatacje samochodu zgodnie z jego przeznaczeniem i parametrami techniczno-eksploatacyjnymi (porównaj: Jakub Janeta, komentarz do art. 560 kodeksu cywilnego , system Lex) .

Mając powyższe na uwadze Sąd uznał, iż powództwo jest zasadne i orzekł jak w wyroku.

Zgodnie z treścią przepisu art. 481§1 kc pozwany popada w opóźnienie, jeżeli nie spełnia świadczenia pieniężnego, w terminie w którym stało się ono wymagalne. Powódka pismem z dnia 28 marca 2017r. wezwała pozwaną do zapłaty dochodzonego roszczenia . Pozwana wezwanie odebrał w dniu 04.04.2017r i w zakreślonym terminie, który upłynął z dniem 11.04.17r., nie wywiązała się z zapłaty dochodzonego roszczenia . W związku z czym popadła w opóźnienie z dniem 12.04.2017r , dlatego też Sąd , w oparciu o wskazany przepis zasądził dochodzone odsetki od dnia 12.04.2017r.

Sąd oddalił wniosek o przesłuchanie świadka D. P., albowiem trudną jest do przyjęcia teza, iż wiedział on o wadach sprzedanego samochodu , i był w stanie te informacje przekazać kupującej .

O kosztach sądowych orzeczono zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik procesu wyrażoną w treści przepisów art. 98 § 1 i § 3 kpc .Na zasądzone koszty składają się wpłacona zaliczka wysokości 500 zł , opłata sądowa w kwocie 400 zł, wynagrodzenie pełnomocnika w kwocie 1500 zł oraz opłata skarbowa 17 zł .

Ponadto w oparciu o art. 113 ust.1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Sąd nakazał ściągnąć na rzecz Skarbu Państwa od pozwanej kwotę 327,37 zł tytułem kosztów sądowych ( brakująca część wynagrodzenia biegłego za opinie – łączne wynagrodzenie -827,37 zł -500 zł zaliczka=327,37 zł ).

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Katarzyna Maruszewska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Iławie
Osoba, która wytworzyła informację:  Jerzy P. Skuza
Data wytworzenia informacji: